STT

Tên tác giả

Năm

Tên công trình

Tên tạp chí, NXB/Số, Tập, Trang, công trình

ISSN/ISBN

Ghi chú

1

Bài báo ISI

1.1

Nguyen Thi Ngoc Quyen, Nguyen Duy Liem, Nguyen Kim Loi

2014

Effect of land use change on water discharge in Srepok watershed, Central Highland, Viet Nam

International Soil and Water Conservation Research, 09/2014; 2(3): 74-86, DOI:10.1016/S2095-6339(15)30025-3

ISSN 2095-6339

SJR 0.667

1.2

Nguyen Thi Huyen, Le Hoang Tu, Vo Ngoc Quynh Tram, Duong Ngoc Minh, Nguyen Duy Liem, Nguyen Kim Loi

2017

Assessing the impacts of climate change on water resources in the Srepok watershed, Central Highland of Vietnam

Journal of Water and Climate Change 06/2017; 8(2):jwc2017135, DOI:10.2166/wcc.2017.135

ISSN 2040-2244

IF 0,917

1.3

Nguyen Thi Hong, Phan Thi Thanh Truc, Nguyen Duy Liem, Nguyen Kim Loi

2016

Optimal Selection of Number and Location of Meteo-Hydrological Monitoring Networks on Vu Gia – Thu Bon River Basin using GIS

International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol 6(3), pp 324-328, DOI:10.18517/ijaseit.6.3.807

ISSN 2088-5334

SJR 0,242

1.4

Mohd Fozi Ali, Nor Faiza Abd Rahman, Khairi Khalid, Nguyen Duy Liem

2014

Langat river basin hydrologic model using integrated GIS and ArcSWAT interface

Applied Mechanics and Materials 06/2014; 567:86-91., DOI:10.4028/www.scientific.net/AMM.567.86

ISSN 1660-9336

SJR 0,149

1.5

Vo Ngoc Quynh Tram, Nguyen Duy Liem, Nguyen Kim Loi

2014

Assessing Water Availability in PoKo Catchment using SWAT model

Khon Kaen Agr. J. 42 Suppl. 2: (2014), 73-84

ISSN 0125-0485

 

1.6

Vo Ngoc Quynh Tram, Nguyen Duy Liem, Nguyen Kim Loi

2018

Simulating surface flow and baseflow in Poko catchment, Kon Tum province, Vietnam

Journal of Water and Climate Change 5/2018, DOI: 10.2166/wcc.2018.185

ISSN 2040-2244

IF 0,809

1.7

Nguyen Kim Loi, Nguyen Duy Liem, Le Hoang Tu, Nguyen Thi Hong, Cao Duy Truong, Vo Ngoc Quynh Tram, Tran Thong Nhat, Tran Ngoc Anh, Jaehak Jeong

2018

Automated procedure of real-time flood forecasting in Vu Gia – Thu Bon river basin, Vietnam by integrating SWAT and HEC–RAS models

Journal of Water and Climate Change 8/2018, DOI: 10.2166/wcc.2018.015

ISSN 2040-2244

IF 0,809

2

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

2.1

Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Duy Liêm

2017

Ứng dụng GIS và tiến trình phân tích thứ bậc phân vùng thích hợp nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Khoa học–Đại học Huế Tập 126, Số 3C, 2017, Tr. 113–122

ISSN 2588–1191

 

2.2

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Đại Ngưỡng, Nguyễn Thoan, Bùi Tá Long, Nguyễn Kim Lợi

2017

Phân vùng hạn hán dựa trên chỉ số hạn và mô phỏng chế độ thủy văn trên lưu vực Srepok vùng Tây Nguyên

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 33, Số 1 (2017) 65-81

ISSN 0866-7187

 

2.3

Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Bích, Lê Duy Bảo Hiếu, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi

2014

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2S (2014) 80-91

ISSN 0866-7187

 

2.4

Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi

2013

Phân vùng nguy cơ lũ lụt tại lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam bằng ứng dụng công nghệ GIS và thuật toán AHP

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 3 (2013) 6472

ISSN 0866-7187

 

2.5

Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi

2013

Ứng dụng mô hình SWAT và công nghệ GIS đánh giá lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đăk Bla

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 3 (2013) 113

ISSN 0866-7187

 

2.6

Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Liêm, Phạm Công Thiện, Lê Văn Phận, Lê Hoàng Tú, Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Văn Trai, Trần Lê Như Quỳnh, Lê Tấn Phúc, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Nguyễn Thị Hồng, R. Srinivasan

2013

Development of an Online Supporting System Flood Warning for Vu Gia Watershed, Quảng Nam Province, Vietnam: Conceptual Framework and Proposed Research Techniques

VNU Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 29, No. 1 (2013) 38-44

ISSN 0866-7187

 

2.7

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Duy Liêm, Bùi Tá Long, Nguyễn Kim Lợi

2018

Tác động của biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và tải lượng bùn cát trên lưu vực Srepok vùng Tây Nguyên

Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Nông Lâm nghiệp, số 1/2018: 91-101

ISSN 1859-1523

 

3

Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

3.1

Lê Phương Nhung, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Kim Lợi

2016

Tích hợp phương trình mất đất phổ dụng hiệu chỉnh, GIS và viễn thám ước tính xói mòn đất tại vùng thượng lưu hữu ngạn sông Vu Gia- Thu Bồn

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, NXB. Đại học Huế, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên- Huế; 12/2016

ISBN 978-604-912-659-8

 

3.2

Phạm Công Luân, Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Kim Lợi

2016

Ứng dụng GIS và phân tích thứ bậc đánh giá thích nghi đất đai cho cây Thanh Long tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, NXB. Đại học Huế, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên- Huế; 12/2016

ISBN 978-604-912-659-8

 

3.3

Trần Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Duy Liêm

2016

Đánh giá thích nghi đất đai cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon Tum

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, NXB. Đại học Huế, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên- Huế; 12/2016

ISBN 978-604-912-659-8

 

3.4

Võ Ngọc Quỳnh Trâm, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi

2015

Mô phỏng dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm trên lưu vực sông Pô Kô tỉnh Kon Tum

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, Tp. Hà Nội, Việt nam; 10/2015

ISBN 978-604-82-1619-1

 

3.5

Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Vũ Huy, Nguyễn Kim Lợi

2014

Ứng dụng GIS tối ưu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm quan trắc lượng mưa trên lưu vực sông La Ngà

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Tp. Cần Thơ; 11/2014

ISBN 987-604-919-249-4

 

3.6

Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi

2014

Tác động của sự thay đổi thảm phủ đến cân bằng nước trên lưu vực sông Đăk Bla, Kon Tum

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Tp. Cần Thơ; 11/2014

ISBN 987-604-919-249-4

 

3.7

Nguyễn Đỗ Ngọc Uyên, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi

2014

Ứng dụng mô hình SWAT và chỉ số chất lượng nước đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông La Ngà

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Tp. Cần Thơ; 11/2014

ISBN 987-604-919-249-4

 

3.8

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi

2013

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Srepok, Việt Nam

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013, Tp. Hà Nội; 10/2013

ISBN 978-604-924-039-3

 

3.9

Lê Văn Phận, Phạm Công Thiện, Lê Tấn Phúc, Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi

2013

Xây dựng quy trình tự động hóa mô hình SWAT hỗ trợ cảnh báo lũ trực tuyến tại lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam.

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013, Tp. Hà Nội; 10/2013

ISBN 978-604-924-039-3

 

3.10

Đỗ Xuân Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Kim Lợi, Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tịnh Ấu

2013

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lượng bồi lắng tại lưu vực sông Đắk Bla, Việt Nam

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013, Tp. Hà Nội; 10/2013

ISBN 978-604-924-039-3

 

3.11

Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Lê Văn Phận, Trần Lê Như Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Trai, Phạm Công Thiện, Hoàng Thị Thuỷ, Lê Tấn Phúc

2013

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013, Tp. Hà Nội; 10/2013

ISBN 978-604-924-039-3

 

3.12

Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Liêm, Phạm Công Thiện, Lê Văn Phận, Lê Hoàng Tú, Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Văn Trai, Nguyễn Thị Huyền, Lê Tấn Phúc, Nguyễn Thị Hồng, Trần Lê Như Quỳnh

2012

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam: cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012, Tp. Hồ Chí Minh; 10/2012

 

 

3.13

Liem Nguyen Duy, Loi Nguyen Kim

2012

Assessing water discharge in Be river basin, Vietnam using SWAT model

International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam; 10/2012

 

 

3.14

Nguyen Kim Loi, Nguyen Duy Liem, Pham Cong Thien, Le Van Phan, Le Hoang Tu, Hoang Thi Thuy, Nguyen Van Trai, Tran Le Nhu Quynh, Le Tan Phuc, Nguyen Thi Tinh Au, Nguyen Thi Hong

2012

The online supporting system flood warning for Vu Gia watershed, Quang Nam Province, Vietnam: Conceptual framework and proposed research techniques

International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam; 10/2012

 

 

3.15

Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đăng Phương Thảo, Bùi Thị Thu Hiền

2011

Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu xác định vị trí bãi chôn lấp chất thải rắn cho quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2011, Tp. Đà Nẵng; 12/2011

 

 

3.16

Lê Hoàng Tú, Nguyễn Duy Liêm, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi

2011

Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa Tam tỉnh Lâm Đồng

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2011, Tp. Đà Nẵng; 12/2011

 

 

3.17

Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Đoàn Minh Thành, Nguyễn Kim Lợi

2011

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Srêpôk - tỉnh Đắk Lắk

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2011, Tp. Đà Nẵng; 12/2011

 

 

3.18

Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi

2011

Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Bé

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2011, Tp. Đà Nẵng; 12/2011

 

 

3.19

Liem Nguyen Duy, Tu Le Hoang, Loi Nguyen Kim

2011

Application of MapWindow GIS and SWAT Model for Watershed Classification: Case study in Dong Nai watershed, Vietnam

Second International SWAT-SEA Workshop and Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam; 01/2011

 

 

3.20

Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi

2010

Ứng dụng MapWindow GIS và SWAT phân chia lưu vực tại lưu vực sông Đồng Nai

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010, Tp. Hồ Chí Minh; 11/2010

 

 

4

Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

4.1

Nguyễn Kim Lợi, Trần Thống Nhất, Nguyễn Văn Trai, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Huyền, Cao Duy Trường, Lê Văn Phận, Trần Lê Như Quỳnh, Trần Duy Long, Nguyễn Duy Liêm, Võ Ngọc Quỳnh Trâm, Dương Ngọc Minh, Nguyễn Lê Tấn Đạt, Nguyễn Đỗ Ngọc Uyên, Phan Thị Thanh Trúc, Trần Thị Thi Thi, Đặng Xuân Tiến, Đỗ Xuân Hồng, Đặng Thị Chúc, Lê Hoàng Tú

2016

Hệ hỗ trợ cảnh báo lũ (Trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam)

Chủ biên: Nguyễn Kim Lợi, 06/2016; NXB. Nông nghiệp

ISBN: 978-604-60-2309-8

 

4.2

Nguyen Kim Loi, Nguyen Thi Huyen, Le Hoang Tu, Vo Ngoc Quynh Tram, Nguyen Duy Liem, Nguyen Le Tan Dat, Tran Thong Nhat, Duong Ngoc Minh

2017

Sustainable Land Use and Watershed Management in Response to Climate Change Impacts: Case Study in Srepok Watershed, Central Highland of Vietnam

Environmental Sustainability and Climate Change Adaptation Strategies, Edited by Wayne Ganpat, Wendy-Ann Isaac, 01/2017: chapter 10: pages 255-296; IGI Global., DOI:10.4018/978-1-5225-1607-1.ch010

ISBN-10: 1522516077 ISBN-13: 978-1522516071

 

4.3

Nguyễn Duy Liêm, Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Kim Lợi

2016

Tối ưu hóa mạng lưới trạm quan trắc khí tượng – thủy văn

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, Chủ biên: Võ Quang Minh, 04/2016: chương 15: tr. 251-269; Đại học Cần Thơ

ISBN: 978-604-919-642-3

 

4.4

Nguyễn Duy Liêm, Phạm Thị Thu Ngân, Nguyễn Kim Lợi

2016

Ứng dụng GIS trong phân tích định lượng vai trò của rừng đối với hiện tượng lũ lụt

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, Chủ biên: Võ Quang Minh, 04/2016: chương 12: tr. 186-208; Đại học Cần Thơ

ISBN: 978-604-919-642-3

 

4.5

Nguyễn Duy Liêm, Lê Thanh Nguyệt, Nguyễn Kim Lợi

2016

Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, Chủ biên: Võ Quang Minh, 04/2016: chương 6: tr. 93-108; Đại học Cần Thơ

ISBN: 978-604-919-

 

 

Số lần xem trang: 12126
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2021

Công bố khoa học (24-05-2021)

Danh sách các hội thảo (18-01-2021)

Địa chỉ liên hệ (09-08-2013)

Sứ mạng (16-08-2011)

Giới thiệu (16-08-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn bốn không chín

Xem trả lời của bạn !